right-logo

جستجو

main-logo

  • تلگرام
  • اینستاگرام

آناتومی دستگاه شنوایی

tympanicmembrance1آناتومی دستگاه شنوایی

این دستگاه شامل گوش خارجی ( لاله و مجرای گوش) ، گوش میانی( پرده صماخ ، استخوانچه ها و ماهیچه ها) و گوش داخلی( حلزون شنوایی و سیستم تعادلی) است.
لاله ی گوش اصوات را جمع آوری کرده از طریق مجرای شنوایی به پرده صماخ می رساند، پرده ارتعاشات را به استخوانچه ها منتقل کرده و سپس این امواج به حلزون گوش داخلی منتقل می شود. در حلزون، سلول های حساس شنوایی ، ارتعاشات مکانیکی را به امواج عصبی تبدیل می کند و امواج عصبی ایجاد شده به مغز می رسند و سپس در مغز صدای دریافتی تفسیر و شنیده می شود.

منوی موبایل سایت