right-logo

جستجو

main-logo

  • تلگرام
  • اینستاگرام

ویدیوهای آموزشی

خیلی از استفاده کنندگان از سمعک برای برخی کارهای معمولی مانند  تعویض باتری سمعک، تمیز کردن سمعک ،روشن خاموش کردن سمعک ، جایگذاری سمعک پشت گوش و غیره به مشکل برمیخورند در این مطالب یک سری ویدیو آموزشی قرار دادیم که میتواند بسیار مفید باشد.

تعویض باتری سمعک پشت گوشی

تمیز کردن سمعک پشت گوشی

جایگذاری سمعک پشت گوشی

روشن و خاموش کردن سمعک پشت گوشی

دکمه فشاری سمعک پشت گوشی

صحبت تلفنی با سمعک پشت گوشی

کم و زیاد کردن صدای سمعک پشت گوشی

بیرون آوردن سمعک پشت گوشی

CIC تعویض باتری سمعک

CIC تمیز کردن سمعک

CICروشن و خاموش کردن سمعک

CIC جایگذاری سمعک

CIC بیرون آوردن سمعک

CIC صحبت تلفنی با سمعک

ITE روشن و خاموش کردن سمعک

ITE کم و زیاد کردن صدای سمعک

ITE دکمه فشاری سمعک

منوی موبایل سایت